Financieel Verslag 2018

Posted on Updated on

 

BALANS PER  31-12-2018     

Totaal van debiteuren

0,00

 

Eigen vermogen

279,42

Totaal op de rekeningen

4208,92

 

Totaal van Crediteuren

0,00

      

Schuld aan  projecten

3929,50

Totaal  Aktiva 

4208,92

 

Totaal Passiva

4208,92

=======================

 

===================== 

Inkomsten voor de stichting

 

Uitgaven

Subsidies

0,00

 

Algemene kosten 

-154,99

Sponsors en donaties

330,00

 

Projectkosten 

-150,00

Rente inkomsten

0,03

      

Totaal 

330,03

 

Totaal  

-304,99

      

Toename  eigen vermogen

-25,04

Toelichting

In 2018 zijn de activiteiten van de stichting tot stilstand gekomen.

Enerzijds omdat het scavengerproject op eigen kracht voortging en met behulp van een reservefonds, dat we bij een locale rotaryclub hadden gestald, de transportkarren op de weg gehouden konden worden. Ook wordt dit fonds in stand gehouden door opbrengsten uit rotaryactiviteiten.  Begin 2019 is bij een afsluitend werkbezoek van ons bestuur vastgesteld dat het project zichzelf bedruipt en eenvoudig voortgang kan vinden. Via dit project verdienen 80 personen een dagelijks inkomen.

Anderzijds zijn we vastgelopen bij het Trauma Centre. De activiteiten van het TC zelf lopen wel door voor zover het door het departement betaalde delen betreft. Maar de bouwplannen hebben geen locale ondersteuning kunnen vinden. Na het verstrekken van fondsen voor het verwerven van de grond, ontwerp en gemeentelijke kosten voor een bouwplan,  het realiseren van een omheining en het bouwrijp maken van de grond is onze stichting niet in staat de kosten voor de uitvoering van het bouwplan te betalen. Omdat de gemeente Emfuleni failliet is en onder curatele staat, is geen bijdrage van de gemeente te verwachten. Locale bedrijven hebben stenen gedoneerd, echter de sponsorwervings-bezoeken aan industriële bedrijven in de regio ( 2017)  hebben niet tot resultaten geleid.

Wel is het Trauma Centre naar het eigen terrein verhuisd, is een toiletgebouw gerealiseerd en werkt men vanuit de meeverhuisde “trailer” met 3 kantoortjes en een gehuurde mobiele unit met 3 werkruimtes. De stichting heeft besloten haar resterende fondsen beschikbaar te houden voor een bijdrage aan de realisatie van de eerste fase van het bouwplan.

De stichting heeft in 2018 voor de laatste maal geparticipeerd in de “scholierencompetitie” over milieu, duurzaamheid en internationale samenwerking, georganiseerd door “Switch”.

Dat heeft een bedrag van 150 euro opgeleverd. Verder is de stichting gestart met de verkoop van door derden bruikbare goederen wat de rest van het inkomen heeft opgeleverd.

De kosten zijn beperkt tot enkele vaste lasten als bankkosten etc. Andere kosten worden door de bestuurders zelf gedragen.

Het is de bedoeling dat in het najaar 2019  de stichting definitief ophoudt te bestaan.

Voorjaarsmarkt Wereldhuis zaterdag 26 mei

Posted on

De Stichting Eindhoven-Emfuleni ontvangt regelmatig financiële steun van het Wereldhuis voor de projecten van haar partners in Emfuleni. U kunt het Wereldhuis (en indirect ons) steunen door een bezoek aan de voorjaarsmarkt.

Bezoek aan Emfuleni

Posted on Updated on

Werkbezoek aan onze projecten in Emfuleni.

In maart jongstleden is ons bestuurslid Teun Snelder 2 weken op werkbezoek geweest in Emfuleni. Uiteraard om het persoonlijk contact met onze projectpartners op te warmen maar toch vooral om onze moeilijke boodschap die we eerder dat jaar hadden doorgegeven nader toe te lichten. Het niet meer in staat zijn om in Eindhoven of in Nederland substantiële bedragen bijeen te brengen om de projecten financieel te ondersteunen was een flinke domper voor de projecten maar als boodschap al wel geland bij onze partners: het Trauma Centre en het Scavenger project. Doel van het werkbezoek was dan ook vooral het samen zoeken naar borging van het project met behulp van plaatselijke organisaties en bedrijven. Deze zullen, ook in financieel opzicht, onze rol moeten overnemen.
We mogen concluderen dat de resultaten wat dat betreft hoopgevend zijn.
Voor het “scavenger project” dat door de Riverside Rotary Club gedragen werd is de Vanderbijlpark Rotary Club als tweede organisatie aangesloten. Deze laatste organisatie heeft een verjonging ondergaan met vooral locale “zwarte” ondernemers en professionals die goed samenwerken met de vaak nog “witte” leden uit het bedrijfsleven. Communicatie en sturing zijn in handen gegeven van een 3 tal leden die gemakkelijker toegang hebben tot de zelfstandige ondernemers zoals de “scavengers” willen blijven werken. Ook met de verwerkingsbedrijven als H&M zijn hernieuwde afspraken gemaakt over registratie en volgsysteem. Het zakelijke centrum van Vanderbijlperk wordt binnenkort aangesloten als werkgebied. Hier zal dan vooral het karton opgehaald worden als inkomstenbron voor de nieuw aan te trekken “scavengers”. De Rotary-organisaties hebben verklaard dat men de onderhoudskosten van het systeem middels eigen acties kan opbrengen. Onze stichting zal nog eenmalig een investering plegen ten behoeve van aangepaste trolley’s voor het ophalen van karton en papier.
Het Novaliscollege heeft tijdens de scholierencompetitie 2016 voor onze stichting gespeeld en gewonnen: een cheque van 350 euro. Deze is overhandigd aan het Trauma Centre en meteen ook omgezet in Rands (4000). Van dit geld zijn de consumpties en prijzen gekocht van het sporttoernooi van de speciale aandachtsgroepen van 4 van de 5 basisscholen uit Bophelong waar het Trauma Centre haar “early intervention program” uitvoert.
Het Trauma Centre heeft vooral te maken met een enorme investering in een eigen gebouw. Daar kunnen we nauwelijks aan bijdragen. Met de manager en voorzitter zijn bezoeken gebracht aan lokale grotere bedrijven om ondersteuning te verkrijgen. Bij Arcellor Mittal (Vesco) is een toezegging verkregen in vorm van “handjes bij werkzaamheden en technische ondersteuning”. Een aanvraag bij Air Products, onderdeel van een internationaal concern, loopt nog. Via de Nederlandse Ambassade waar we een erg prettig gesprek hebben gevoerd, is een projectvoorstel ingediend bij de ambassade van Scandinavië. Daar is nog wel budget beschikbaar voor projecten en programma’s in townships in Zuid Afrika. We hebben goede hoop dat dit op korte termijn tot een werkrelatie kan komen. Bij enkele andere bedrijven hebben we “aangepaste” offertes gekregen voor het laatste stukje ondersteuning dat we van hieruit kunnen bieden: huur van een 12 meter lang mobiel kantoor met 3 werkruimtes. Hiermee wordt het mogelijk voor het Trauma Centre om de activiteiten te organiseren en coördineren vanuit het stuk grond dat in afgelopen jaar verworven is en inmiddels voorzien van een veilig hekwerk. Het belangrijkste resultaat dat we geboekt hebben is het feit dat het Trauma Centre als “project” geadopteerd is door de Vanderbijlpark Rotary Club en George, de manager, als aspirant lid van deze organisatie is toegetreden en daarmee gebruik kan maken van de contacten en faciliteiten van de Rotary. Wat dit uiteindelijk zal opleveren zullen we moeten afwachten. Maar het zelfvertrouwen in een goed resultaat is bij het Trauma Centre niet meer van de gezichten weg te krijgen. Dat was voor ons bestuurslid dan ook een fijn thuis komen.