Financieel Verslag 2018

Posted on Updated on

 

BALANS PER  31-12-2018     

Totaal van debiteuren

0,00

 

Eigen vermogen

279,42

Totaal op de rekeningen

4208,92

 

Totaal van Crediteuren

0,00

      

Schuld aan  projecten

3929,50

Totaal  Aktiva 

4208,92

 

Totaal Passiva

4208,92

=======================

 

===================== 

Inkomsten voor de stichting

 

Uitgaven

Subsidies

0,00

 

Algemene kosten 

-154,99

Sponsors en donaties

330,00

 

Projectkosten 

-150,00

Rente inkomsten

0,03

      

Totaal 

330,03

 

Totaal  

-304,99

      

Toename  eigen vermogen

-25,04

Toelichting

In 2018 zijn de activiteiten van de stichting tot stilstand gekomen.

Enerzijds omdat het scavengerproject op eigen kracht voortging en met behulp van een reservefonds, dat we bij een locale rotaryclub hadden gestald, de transportkarren op de weg gehouden konden worden. Ook wordt dit fonds in stand gehouden door opbrengsten uit rotaryactiviteiten.  Begin 2019 is bij een afsluitend werkbezoek van ons bestuur vastgesteld dat het project zichzelf bedruipt en eenvoudig voortgang kan vinden. Via dit project verdienen 80 personen een dagelijks inkomen.

Anderzijds zijn we vastgelopen bij het Trauma Centre. De activiteiten van het TC zelf lopen wel door voor zover het door het departement betaalde delen betreft. Maar de bouwplannen hebben geen locale ondersteuning kunnen vinden. Na het verstrekken van fondsen voor het verwerven van de grond, ontwerp en gemeentelijke kosten voor een bouwplan,  het realiseren van een omheining en het bouwrijp maken van de grond is onze stichting niet in staat de kosten voor de uitvoering van het bouwplan te betalen. Omdat de gemeente Emfuleni failliet is en onder curatele staat, is geen bijdrage van de gemeente te verwachten. Locale bedrijven hebben stenen gedoneerd, echter de sponsorwervings-bezoeken aan industriële bedrijven in de regio ( 2017)  hebben niet tot resultaten geleid.

Wel is het Trauma Centre naar het eigen terrein verhuisd, is een toiletgebouw gerealiseerd en werkt men vanuit de meeverhuisde “trailer” met 3 kantoortjes en een gehuurde mobiele unit met 3 werkruimtes. De stichting heeft besloten haar resterende fondsen beschikbaar te houden voor een bijdrage aan de realisatie van de eerste fase van het bouwplan.

De stichting heeft in 2018 voor de laatste maal geparticipeerd in de “scholierencompetitie” over milieu, duurzaamheid en internationale samenwerking, georganiseerd door “Switch”.

Dat heeft een bedrag van 150 euro opgeleverd. Verder is de stichting gestart met de verkoop van door derden bruikbare goederen wat de rest van het inkomen heeft opgeleverd.

De kosten zijn beperkt tot enkele vaste lasten als bankkosten etc. Andere kosten worden door de bestuurders zelf gedragen.

Het is de bedoeling dat in het najaar 2019  de stichting definitief ophoudt te bestaan.