Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

Het bestuur van de stichting heeft eind 2014 besloten haar activiteiten te concentreren op het doorzetten van de programma’s die zij met haar “partners” in Zuid Afrika heeft afgesproken. Dit impliceerde een nadruk op het verkrijgen van financiële steun in Eindhoven van gemeente en/of particuliere organisaties. De zichtbaarheid in de stad is daaraan ondergeschikt gemaakt. We hebben daarom ook geen activiteitensubsidies aangevraagd en ons beperkt tot het samenwerken met o.a. Wereldwinkel en Vredesbureau om “Eindhoven Mondiaal” voor het voetlicht te brengen. Daarnaast hebben we gastlessen verzorgd op het Eckart College en Christiaan Huijgens College. Deze zijn met enthousiasme ontvangen. Christiaan Huijgens College heeft wederom in december namens ons deelgenomen aan de scholierencompetitie in het Stadhuis.

Voor het werk in Zuid Afrika hebben we 3 projectsubsidies aangevraagd bij de gemeente Eindhoven waarvan er uiteindelijk één is goedgekeurd en verkregen op het eind van het jaar.

De criteria welke door onze gemeente zijn opgesteld matchen in feite niet met het type werk waarin de stichting zich heeft vastgebeten: het ondersteunen van particulier initiatief in de townships rondom Vanderbijlpark in Emfuleni. Voor hun programma’s kunnen deze lokale organisaties soms wel mensen en middelen verkrijgen van gemeente of provinciale overheid aldaar. Maar voor het op poten zetten en houden van de eigen organisatie: gebouw, vervoer, communicatiemiddelen et cetera, ontbreekt vaak elke financiering. We zijn er trots op dat we in de loop der jaren diverse organisaties, zoals destijds het Evaton West Community Development Centre en later RYDO en het Trauma Centre, deze basis hebben kunnen bieden. Het “scavengerproject” voldoet gelukkig wel aan de meeste criteria van de onze gemeente. Vooral omdat we steun hebben van het “wereldhuis Eindhoven” en van beide genoemde middelbare scholen naast de steun van lokale bedrijven en een “rotary”-organisatie ter plekke. Voor inhoudelijke informatie over de projecten verwijzen we naar de projectpagina’s op deze website.

Kleinschaligheid is op zich niet slecht. Echter na een werkeloos jaar 2014 met nagenoeg louter wachten op c.q. vechten voor nieuwe subsidie-richtlijnen voor ontwikkelingssamenwerking hebben we ook in 2015 nog voor een groot deel in de wachtstand gezeten. Alternatieven voor de financiering via de gemeente zijn nauwelijks gevonden. Dit mede vanwege “crisis” in het bedrijfsleven en veel steunprogramma’s voor hulpbehoevenden in onze eigen regio (voedselbank, kledingbank et cetera). Onze organisatie is kleiner geworden en ons werkbudget en onze reserves zijn ook behoorlijk gekrompen. In de cijfers over 2015 is dit beeld goed zichtbaar.

Vanuit onze “reserves” hebben we gelukkig nog enkele projecten in leven kunnen houden:

Vanderbijlpark Trauma Centre:

= bijdrage in de reparatiekosten voor de organisatie-auto  ( € 1000,–)

= bijdrage voor een scholings-dag voor de medewerkers (€ 150,– tijdens werkbezoek)

= ondersteuning voor het renoveren van een kantoorunit (betaling febr. 2016 € 3000 )

= via brieven en email-berichten aan de lokale overheid  bieden we ondersteuning bij het verkrijgen van een perceel waarop eigen kantoren kunnen worden geplaatst; dit in verband met de noodzaak te verhuizen.

RYDO

=  geen nieuwe betalingen gedaan omdat eerst de samenwerking geëvalueerd moest worden.

Tijdens het werkbezoek in oktober bleek dat de onderlinge spanningen binnen het team onoplosbaar waren en is de samenwerking met RYDO opgezegd.

= Eind 2015 hebben we besloten steun te verlenen aan een nieuw initiatief van de projectenverantwoordelijke van RYDO die met enkele collegae een herstart maakt onder een nieuwe naam. In  feb. 2016 tot uitvoering gekomen

(bijdrage € 600,– voor de oprichtingsaktes).

Scavengerproject:

= ten behoeve van nieuwe reeks trolleys en toebehoren + reparatiebudget  € 4500,– al betaald.

In totaal hebben we ruim € 10.000 beschikbaar voor dit project. De rest wordt later in 2016 aan het project uitbetaald via de Riverside Rotary Club rekening. Het project heeft vanwege sluiting van het recyclingbedrijf  6 maanden stilgelegen. Momenteel weer in gang gezet.

We hebben geen nieuwe aanvragen uit Emfuleni regio omarmd. Het zal ons al veel energie kosten om de lopende projecten ook in 2016 te blijven ondersteunen.

Het werkbezoek in oktober 2015 is vooral gevuld geweest met de problematiek van RYDO. Samen met staf en bestuur en vertegenwoordiger van de gemeente aldaar is gepoogd tot een werkzame oplossing te komen. Tevergeefs. Het team is uiteengevallen. De kosten van het werkbezoek zijn deels betaald door de stichting en deels uit eigen zak van onze vertegenwoordiger, Teun de Laat.

Bijdrage van de stichting € 1500,– geboekt als projectkosten.

De verwachting is dat ons werk in 2016 niet eenvoudiger zal worden.  Onze partners in Zuid Afrika hebben te maken met toenemende onrust in het eigen land. Crisis, wegtrekkende bedrijvigheid in de regio, verarming van een groot deel van de bevolking, verkiezingen in 2016, regionale herindeling met veel onzekerheid voor ambtenaren en het daardoor stilvallen van een deel van het uitvoerend werk. Onze morele steun blijft hard nodig al zouden we graag ook in financiële zin meer hulp willen bieden.

Ts  aug 2016

Zie ook Financiële verantwoording 2015: Financiële verantwoording