Jaarverslag 2014

Logo_EE22014 was een jaar van “in de wacht staan” moeten we helaas concluderen.

Per 1 januari verloor de Stichting haar status als stedenbandorganisatie en daarmee ook haar jaarlijkse subsidiefacilteit van de gemeente Eindhoven. Het besluit om als particuliere stichting verder te gaan is vooral geënt op het feit dat we goedlopende projecten onder handen hadden met 3 organisaties in Emfuleni waarmee we afspraken hadden voor meerjarige samenwerking en waarbij nog minimaal 1 jaar door de stichting financiële steun zou worden verleend.

In 2013 was er veel tijd en energie gestoken in het, samen met andere organisaties, lobbyen voor het behouden van financiële steun, ook voor projecten van onze partners in Emfuleni.

In de commissies en gemeenteraad was er veel onenigheid t.a.v. de vormgeving van- en voorwaarden te stellen aan- een fonds voor mondiaal bewustzijn en internationale samenwerking.

Uiteindelijk is het raadsbesluit pas in het najaar 2014 genomen. De uitwerking daarvan in een subsidieregeling Mondiale Bewustwording is in januari 2015 gecommuniceerd naar de betrokken organisaties. De conclusie moet helaas zijn dat de stichting van de gemeente geen middelen meer krijgt voor haar eigen voortbestaan en slechts ontwikkelingssamenwerkings-projecten die tezamen met andere partners in Eindhoven worden uitgevoerd op enkele specifieke terreinen (Eindhovens DNA) in aanmerking komen voor ondersteuning. In feite is er via de gemeente geen geld meer beschikbaar voor het “opbouwwerk” dat de stichting in de townships met lokale partners uitvoert.

In de voorbereiding op de nieuw ontstane situatie  heeft de Stichting geparticipeerd in de stuurgroep van het platform “Eindhoven Mondiaal” om de min of meer voor-aangekondigde subsidievoorwaarden t.a.v. gewenste samenwerking tussen organisaties op dit terrein vorm en inhoud te geven.

Christiaan Huygens winnaar scholierencompetitie 2014 (600 x 337)Uiteraard hebben we gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden zowel in de stad als ook bij nationale organisaties (Wilde Ganzen, Impulsis). Vooralsnog hebben we daar nog geen gebruik van kunnen of willen maken vanwege de gestelde voorwaarden. Op scholen hebben we weer onze presentaties gegeven en deelname van het Christiaan Huygenscollege aan de jaarlijkse scholierencompetitie ondersteund. De energie die we stopten in het tot stand komen van een band tussen een basisschool hier (Kameleon) en in Emfuleni (Pinedene) is helaas niet productief gebleken. Te veel werkdruk op de school aan deze kant om met regelmaat uitwisseling te plegen.

In bestuurlijk opzicht hebben we eveneens ingeteerd. Edgardo de Monte heeft de stichting vaarwel moeten zeggen. Zijn nieuwe eigen bedrijf eiste te veel aandacht en tijd op. Met slechts 4 bestuursleden konden we toch het werk prima klaren; nieuwe initiatieven konden we immers niet opstarten, nieuwe aanvragen niet honoreren.

In  2014 hebben we slechts beperkt ondersteuning kunnen geven aan onze partners.

Lassen 2 (600 x 400)Vooral in de eerste helft van 2014 met subsidie, in 2013 aangevraagd bij- en verkregen van- de gemeente Eindhoven ( scavenger project) en vrijgemaakte transitoir projectgeld dat voor een deel kon worden aangewend voor een lascursus-project van Rekaofela.  Tijdens het werkbezoek van één bestuurslid (bezuiniging) in november zijn nog 2 kleine bedragen overhandigd aan onze partners voor een specifieke klus of festiviteit. Het werkbezoek is betaald vanuit de eigen reserves. In de jaarcijfers valt voorgaande af te lezen.

Uiteraard was tijdens het werkbezoek de onzekerheid van het voortbestaan van onze stichting hét gespreksonderwerp. Met de partners is wederom gesproken over het in 2013 in gang gezette beleid tot het minder afhankelijk maken van de projecten van onze stichting als donor. Wisselend resultaat maar alle lof ten aanzien van de inspanning die onze partners hebben gepleegd om lokale industrie en bedrijven ook financieel te betrekken bij hun projecten (Trauma Centre en Rekaofela). Het scavenger project kan weliswaar steunen op een beperkte financiële bijdrage vanuit de lokale Rotary-acties maar leunt nog voor het overgrote deel op de bijdragen vanuit Eindhoven. De groei in dit project 4is derhalve achter gebleven bij de verwachtingen. Echter de wachtlijst van scavengers is fors toegenomen vanwege de hogere werkeloosheid in de regio ten gevolge van een wereldwijde crisis in de staalindustrie. In 2015 concentreren we ons op een vervolgfase in dit project.

Het Imagine SA project is helaas eind 2014 ter ziele gegaan vanwege het verhuizen van de trekker van dit project naar Johannesburg. Het overdragen van dit project naar een universiteit in de regio is in elk geval tot op heden niet gelukt.

Een voor ons niet te behappen “project” van het Trauma Centre: een verhuizing naar eigen kantoren op een door de gemeente ter beschikking te stellen terrein of gebouw is nu al ruim een jaar vertraagd door voor ons ongrijpbare procedures binnen de gemeente Emfuleni.

De tijdens het werkbezoek gemaakte afspraken met enkele bedrijven in Emfuleni voor projectsteun aan het Trauma Centre zijn inmiddels verjaard. Het Trauma Centre beperkt vooralsnog haar activiteiten en verdeelt de consultatie-gesprekken inmiddels over meerdere werkplekken in de township Bophelong. Het is niet te verwachten dat de stichting invloed kan hebben op de voortgang van dit “traumatische project” van het Trauma Centre. Detailinformatie over het werkbezoek is elders op de website te vinden

2014 was dus weliswaar “in de wacht staan” maar we hebben niet stil gezeten. De relaties met o.a. Stichting Wereldhuis Eindhoven en met het Eckart College zijn onderhouden met de verwachting van toekomstige medefinanciering voor onze projecten. De persoonlijke contacten met de trekkers binnen onze partnerorganisaties in Emfuleni zijn nog steeds prima en via skype, mail en telefoon blijven we van de voortgang van de projecten op de hoogte.

In 2015 blijven we streven om de plannen van 2014 alsnog uitgevoerd te krijgen. De onderhandelingen met de gemeente over de “niche” waarvoor wellicht nog financiële steun te krijgen is, zijn in volle gang. Vooralsnog hebben we het voortbestaan van de stichting nog niet opgegeven.

Ts/juni 2015

Financieel overzicht: Stichting Ehv – Emfuleni 2014 financieel