Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

2013: Een lastig jaar

 

Voor het bestuur van de Stichting Eindhoven-Emfuleni is 2013 een lastig jaar geweest.
Niet gewend aan veel lobbywerk was het samen optrekken met andere bestuurders van
stedenbanden, wereldwinkel, het v.m. COS, en andere organisaties “at risk” om de
belangen van het particulier initiatief inzake het behoud van gemeentelijke faciliteiten
te behartigen, op zich al leerzaam.
IMG_1820Maar het blijft uiteraard jammer dat zoveel energie van een kleine organisatie gaat
zitten in het “overlevingsgevecht” terwijl die energie juist gebruikt moet worden om
onze partners in Zuid Afrika te laten overleven. Uiteraard is aan dat laatste ook veel
aandacht geschonken, zij het dat we steeds onze morele steun wel, maar financiële
steun niet konden garanderen vanaf 2014.
Gedurende het jaar 2013 zijn we positief hopend geweest dat binnen de nieuwe
gemeentelijk subsidierichtlijnen financiële steun voor de projecten in Emfuleni zelf tot
de mogelijkheid zou behoren. Verkenningen zijn gedaan om te bekijken hoe we als
vrijwilligersorganisatie onze algemene kosten konden dekken. Tevens zijn de
mogelijkheden van projectensteun bij nationale organisaties onderzocht en meer
algemene studiebijeenkomsten over fondswerving bezocht. In 2014 is daar uiteraard op
doorgegaan.
Goed bestuur in financieel sombere tijden begint met het vermijden van vermijdbare
kosten.
Dit is ook de reden dat we geen gelikt uitgebreid jaarverslag over 2013 produceren maar
een korte samenvatting geven van de activiteiten en projectsteun, naast het financiële
verslag met toelichting.
We verwijzen de geïnteresseerde lezer graag naar onze vernieuwde website waar veel
achtergrondinformatie te vinden is over de stichting, haar activiteiten en projecten van
onze partners in Emfuleni.
We hebben in 2013 maximaal ingezet om onze partners een stevige basis te geven, hen
zichtbaar te maken in de eigen omgeving waardoor ook lokaal support werd
aangeboord. Dat is gelukt maar geeft tevens groeistuipen die wederom om assistentie
vragen. Hieraan hopen we in 2014, in elk geval deels, tegemoet te kunnen komen.
Teun de Laat
voorzitter
Bestuur Stichting Eindhoven-Emfuleni

 

Activiteiten 2013

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van 2 belangrijke ontwikkelingen:
a. het zo optimaal mogelijk ondersteunen van onze partners in Emfuleni middels raad
en daad;
b. de beëindiging van de stedenbandrelatie door de gemeente Eindhoven en mogelijke
effecten daarvan op de continuïteit van de Stichting.
Ad a.
Tijdens het werkbezoek aan Emfuleni is er met onze partners gesproken over het einde
van de stedenbandrelatie en de onzekerheid t.a.v. toekomstige ondersteuning door
onze Stichting. Het bestuur had in april 2013 nog geen besluit genomen t.a.v. het
eventueel zelfstandig doorgaan als stichting; opheffing was ook een alternatief. Het
beleid was derhalve om met de partners een dusdanig steunpakket te formuleren
waarbij deze partners maximaal konden inzetten op hun zelfstandige
groeimogelijkheden. Dit laatste impliceerde: investeringen in de kantoorfaciliteiten en
communicatiefaciliteiten voor de eigen organisatie inclusief “branding” voor
naamsbekendheid; investeren in faciliteiten voor opleidingen en trainingen die door de
partner gegeven worden evenals investeringen in kleinschalige productie-eenheden die
een stukje inkomen konden genereren.
Tevens hebben we bewerkstelligd dat onze partners elkaar hebben leren kennen. We
hebben hen gekoppeld aan ons netwerk in Emfuleni waardoor men ook lokaal
advisering en steun kon verkrijgen (o.a. Rotary, ngo’s, universiteit).
Het is goed om te constateren dat onze partners vanwege de assistentie vanuit
Eindhoven een dusdanig aanzien hebben verkregen dat lokale bedrijven, maar ook
overheden, bereid waren hen te ondersteunen. Exacte getallen hebben we niet maar
het lijkt er op dat voor elke euro die vanuit Eindhoven is bijgedragen zo’n 3 euro aan
lokale steun werd verworven.
Mede door het snelle succes van onze partners en de erkenning die men zowel op lokaal
als op nationaal niveau heeft verkregen (o.a. bezoek van minister van sociale zaken aan
Trauma Centre met een extra betaald programma-uitvoering als gevolg), heeft ons
doen besluiten ons werk als stichting vooralsnog door te zetten.
De belangrijkste “projecten” van de stichting alsmede de resultaten die onze partners
hebben geboekt worden in het volgende hoofdstuk kort aangehaald. Een overzicht van
projectsteun is separaat bijgevoegd bij de financiële verantwoording.
Ad b.
Vanaf juni 2012, met het verschijnen van de Kadernota 2013-2016 van de gemeente
Eindhoven, heeft de stichting in samenwerking met andere betrokkenen uit het
particulier initiatief acties ingezet c.q. ondersteund om de negatieve gevolgen in
financiële zin voor de stichting te beperken. Buiten het inspreken tijdens een
commissievergadering in juni 2012 en vele publicaties in lokale media in oktober 2012,
is geheel 2013 doordrenkt geweest met enerzijds het beïnvloeden van raadsleden en
politieke partijen om opheffing tegen te gaan en anderzijds, nadat het besluit tot
Stichting Eindhoven-Emfuleni jaarverslag 2013
4
opheffing was genomen, het navraag doen t.a.v. het ontwikkelen van nieuw beleid en
nieuwe richtlijnen o.a. via de verantwoordelijke ambtenaren.
In mei 2013 heeft de Stichting een bezwaarschrift ingediend tegen het Raadsbesluit van
22 april 2013 waarin o.a. dit opheffen van de stedenband per 01-01-2014 werd
vastgesteld. Op ons bezwaar tegen dit opheffen hebben we in 2013 geen beslissing
mogen ontvangen. Wel zijn er gesprekken gevoerd met de juridische afdeling van de
gemeente Eindhoven Eerst in februari 2014 heeft de Stichting een uitspraak geëist en de
daarbij gebruikelijke dwangsom wegens niet tijdig beslissen aangevraagd. Hierna volgde
binnen twee weken een uitspraak. Afwijzend helaas, op alle punten.
Daarnaast zijn we een verkenning gestart naar andere financieringsvormen voor onze
activiteiten en projecten. Ondanks 1 positieve uitschieter op het laatstgenoemde gebied
(projectfinanciering voor sociaal activeringsproject in Emfuleni via de Rotary aldaar) zijn
de resultaten tot op heden pover te noemen.
De crisis alhier heeft zowel fondsen doen opdrogen (bedrijfsleven) maar ook de
aandacht verlegd naar ondersteuning van projecten in de eigen omgeving in Nederland
(o.a. Rotary) Nationale ngo’s hebben zich te schikken naar nieuwe prioriteiten van
buitenlandse zaken en hebben een sterk ingeperkt landenbeleid c.q. sectorbeleid.
Daarnaast wordt nog gewacht op het zich voegen naar nog vast te stellen nieuwe
“millenniumdoelen”. Vooralsnog geen positief perspectief.
Ook activiteiten in Eindhoven.
Uiteraard heeft de Stichting zich in Eindhoven laten zien. Bij de gebruikelijke
manifestaties als de Koninginnedag en Kleurrijke stad –activiteiten hebben we verstek
moeten laten gaan. Veel explicieter waren we zichtbaar met een prachtige reizende
tentoonstelling “Imagine SA”.
In het activiteitenoverzicht staan de locaties vermeld. Daarnaast heeft de
samenwerking met de Wereldwinkel en Stichting Wereldhuis Eindhoven ook tot enkele
publieksactiviteiten geleid. Uiteraard hebben we weer gastlessen verzorgd op
middelbare scholen en hebben we via “onze school” ,het Christiaan Huygens College,
meegedaan aan de jaarlijkse scholierenwedstrijd. Ditmaal eens niet gewonnen maar
tweede geworden.

Zie  Jaarverslag inclusief Financieel Jaarverslag:  jaarverslag 2013 digitale verzending