Jaarverslag 2012

2012: Een korte terugblik

Kerstmarkt Kringloopwarenhuis StedenkontaktHet jaar 2012 was enerzijds een beloftevol jaar en anderzijds een jaar waarin de toekomst van de stedenbanden door de gemeente Eindhoven op onzeker werd gezet. Er zijn wat bestuurswijzigingen geweest. Drie nieuwe bestuursleden hebben we mogen verwelkomen waarvan er twee zijn gebleven. Onno Manche en Pien van Beek zijn het bestuur komen versterken, waardoor we in totaal met 6 mensen zijn.

Binnen onze activiteiten in 2012 zijn twee belangrijke ontwikkelingen te vermelden.

Als eerste de ontwikkeling in de samenwerking met partners in Emfuleni. De projectsteun aan Siyanqoba werd in 2011 verbroken. Vriendschappelijke contacten via mail en telefoon blijven evenals ontmoetingen tijdens werkbezoeken aan Emfuleni.

In het werkbezoek van maart 2012 lag de nadruk op het zoeken naar mogelijke nieuwe partners met wie we voor langere tijd een samenwerkingsrelatie zouden kunnen aangaan. We hadden in onze bestuursvergaderingen goede criteria daarvoor vastgelegd. Ook hadden we vanuit de gemeente het signaal gekregen dat de stedenband met Emfuleni doorgezet zou worden.

Samen met ambtenaren van de gemeente Emfuleni en Eindhoven hebben we vijf organisaties bezocht en ook gesproken met de organisatoren van het fotografieproject Imagine SA dat we in 2011 al steunden.

Na het bezoek hebben we de conclusie getrokken dat er twee potentiële counterpart-organisaties zijn die voor die samenwerking in aanmerking komen. Dit zijn het RekaofelaYouth Development Organisation (RYDO) en het Vanderbijlpark Trauma Counseling Empowerment Centre (VTCEC). Ook werd besloten dat we het fotografieproject “Imagine SA” blijven steunen.

overallsIn de loop van het jaar hebben we deze organisaties ondersteund met een budget voor hun interne organisatie en voor door hen opgezette projecten en activiteiten. Communicatie met beide partijen verloopt op goede wijze en tot volle tevredenheid. Naast schriftelijke rapportages en telefonisch contact is Skype een ideaal medium hiervoor. In september is een van onze aspirant bestuursleden op bezoek geweest in Emfuleni en deze heeft naast heel veel positieve indrukken ook een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Tijdens het werkbezoek in 2013 zullen wederzijdse ervaringen en indrukken omtrent samenwerking met elkaar worden uitgewisseld. Op basis van de uitkomst hiervan zal het bestuur besluiten nemen omtrent verdere samenwerking.

De andere ontwikkeling is minder positief. In de zomer van 2012 hoorden we dat de gemeente Eindhoven alsnog het voornemen uitte om geheel te stoppen met de stedenbanden. Het kwam voor ons als een volslagen verrassing, mede doordat in 2011 nog een herijking had plaats gevonden die positief voor onze stedenband had uitgepakt. Onze visie, missie en strategie stemden goed overeen met de formele kaders voor solidariteitsstedenbanden die de gemeente Eindhoven in 2011 had geformuleerd. Onze mogelijk nieuwe contacten zouden een langdurige samenwerking tegemoet kunnen zien.

En dan deze radicale omslag. De achterliggende reden is uiteraard de bezuiningsmaatregelen die de gemeente per 2014 wil doorvoeren. Het opheffen van het Bureau Internationale Coördinatie en daarmee de ambtelijke ondersteuning van de stedenbandrelatie levert een bijdrage aan de gemeentelijke bezuiniging. Het beschikbare budget voor mondiale bewustwording voor het particulier initiatief zou wel gehandhaafd blijven. Het motief dat de gemeente naar buiten bracht om de stedenbanden af te schaffen was dat dit budget nu nagenoeg geheel door de stedenbanden opgebruikt wordt waardoor andere initiatieven in de stad minder kans krijgen. Het beschikbare budget per organisatie is daarmee een onzekere factor geworden en de basissubsidie voor de stedenbandorganisaties verdwijnt.

Teun spreekt tot de RaadWij zien dit als een ernstige inbreuk op de succesvolle werkwijze van de stedenbanden en betreuren deze ontwikkeling zeer. Als het besluit definitief wordt vrezen wij dat de continuïteit van samenwerking met onze partners in Emfuleni (op langere termijn) op het spel wordt gezet. De stichting heeft echter besloten om haar bestaan als zelfstandig rechtspersoon voort te zetten mocht het gemeentebesluit definitief worden.

Het bestuur verkeert dus in onzekerheid over de continuïteit op lange termijn, maar zal onze samenwerkingspartners in Emfuleni met veel inzet en gevoel voor verantwoordelijkheid zo lang ondersteunen als we daartoe in staat zijn. We hebben er het volste vertrouwen in dat de samenwerking met onze partners in Emfuleni bijdraagt aan de doelen van onze partners en dat onze steun ook zal leiden tot lokale ondersteuning van hun projecten en activiteiten door zowel overheid als bedrijfsleven.

We verwachten dat we met de informatie over de ontwikkelingen in de township-projecten in Eindhoven en omgeving geïnteresseerde partners zullen vinden die willen bijdragen aan het succes van onze “internationale samenwerking“ met onze partners in Emfuleni.

Zie voor de balans en een overzicht van de  financiële bestedingen: Bestedingen Stichting 2012 en  2012 Financieel jaarverslag