Jaarverslag 2011

Kinderen in de township

Jaarverslag 2011

Het jaarplan 2011 beloofde een jaar vol veranderingen te worden. En niets is ook minder waar gebleken. Behalve dan dat de beoogde veranderingen echt niet in een jaar haar beslag konden krijgen. Ook in 2012 zullen we hard moeten werken aan de uitdagingen zoals ook al in het voorwoord zijn aangegeven.

De relatie met Siyanqoba is afgebouwd in de zin dat wij haar niet meer beschouwen als de structurele samenwerkingspartner in onze stedenband. In het verslag over 2010 hebben we de moeizame ontwikkelingen al beschreven. Onze samenwerking heeft 12 jaar geduurd en heeft veel goeds gebracht voor de bevolking van Evaton West en in de samenwerking tussen de gemeente Emfuleni en de organisaties in Evaton West. Ook hebben we in Eindhoven veel baat gehad aan de uitwisselingen met Evaton West; als leermomenten en ook als “spiegel” t.a.v. de wijze waarop we hier in Eindhoven al dan niet tot samenwerking komen. Mede dank zij onze inbreng in materiële zaken en in opleidingen kon Siyanqoba verzelfstandigen. Zij kwalificeerde zich voor 2 provinciale programma’s (Home Based Care en Safety) waardoor een regulier activiteitenpakket en een financiële basis ontstond. Tevens heeft ze een taxiproject kunnen opzetten met onze hulp waardoor extra inkomsten ter bestrijding van overheadkosten kan worden gerealiseerd. Onlangs heeft Siyanqoba ook enkele gemeentelijke taken onder haar hoede genomen (o.a. het mini recycling project). De samenwerking tussen Eindhovense organisaties als Korein en ROC en hun projecten in Evaton West (daycare center-ontwikkeling) wordt vooralsnog gecontinueerd.  Voor de Stichting waren de gebrekkige communicatie, de centralisatie van de macht binnen Siyanqoba bij een samenwonend ste+l en het ontbreken van een transparante financiële verantwoording over de ter beschikking gestelde fondsen, breekpunten in de relatie. Een lastig feit voor beide kanten. Maar de relatie blijft er een van vriendschap en incidentele ondersteuning op goed gefundeerde aanvragen. Een vriendschapsbezoek aan Siyanqoba tijdens een werkbezoek aan Emfuleni zal zeker gehandhaafd blijven.

In 2011 zijn we op zoek gegaan naar nieuwe partners. We hebben ons bezonnen over de kaders waarbinnen en voorwaarden waarop we willen samenwerken met partners in Emfuleni. We hebben gekeken waar perspectief zou kunnen liggen voor een nieuwe langdurige stedenbandrelatie. Dit bleek op afstand minder makkelijk dan we verwacht hadden. We hebben via contactpersonen in Emfuleni contact kunnen leggen met organisaties waarvan wij vonden dat ze een steun in de rug goed konden gebruiken en hebben bij drie organisaties een proefproject gefinancierd. Lochvaal Emfuleni Welfare waar we zowel een vernieuwing van het “tunnelgardening-project” als een uitrusting voor een timmerwerkplaats hebben gefinancierd. Beide projecten hebben als doel om tot meer zelfvoorziening en verduurzaming van haar “opvang- activiteiten” te komen. Een project van National Council of African Women (NCAW) in Sebokeng hebben we gesteund bij het verbouwen van haar “soepkeuken” zodat er en mooie, droge efficiente keuken functioneert waarin tevens ca. 20 kinderen onder alle weersomstandigheden kunnen genieten van een voedzame maaltijd. Ook hebben we een cultureel initiatief van Imagine SAmet geld voor camera’s etc. gesteund. Het project probeert scholieren te motiveren middels fotograferen van hun eigen leefomgeving en te exposeren om door te studeren of een beroepsopleiding hierin te doen in plaats van hangjongere te worden.

Kinderopvang Evaton-WestOok zijn er intensieve contacten gelegd met de Riverside Rotaryclub. Deels is deze al betrokken geraakt bij de Korein-activiteiten in Evaton West (boekenproject). Daarnaast proberen we een recyclingproject van de rotary nieuw leven in te blazen. Dit gaat dan vooral om werkvoorzoening c.q. inkomensgaranties voor scavengers de “vuilnis-schuimers” in de regio Vanderbijlpark.

Voornoemde “projecten” betreffen voorlopige keuzes; pas na het werkbezoek in maart 2012 zal hopelijk duidelijk worden met welke organisaties c.q. projecten we in een stedenbandrelatie verder kunnen gaan.

De genoemde projecten zijn grotendeels gefinancierd uit fondsen die vrij vielen door de afbouw van de samenwerkingsrelatie met Siyanqoba. We zijn de gemeente Eindhoven, BIC, erkentelijk dat zij, ondanks haar eigen voorkeur om met Evaton West als proeftuin te blijven samenwerken, geen bezwaar heeft gemaakt tegen het inzetten van gemeentelijke fondsen ten behoeve van genoemde “proefprojecten”.

Met de formele kaders voor solidariteitsstedenbanden zoals door de gemeente Eindhoven opgesteld in het achterhoofd, hebben we intern beleid ontwikkeld om bij de selectie van beoogde partners en projecten meer te kijken naar de millenniumdoelen die met de uitvoering van projecten worden geaccentueerd. Ook de uitkomst van onze visie en missie discussie, als verwoordt in ons jaarplan zijn medebepalend voor de uiteindelijke selectie van zowel partners als van de te ondersteunen (deel-) projecten van welke partner dan ook. Capaciteitsopbouw en zelfredzaamheid blijven belangrijke elementen in onze keuzes. Dit naast het internationale solidariteitsaspect van armoedebestrijding. Voor dit laatste kiezen we liever voor werkgelegenheidsplannen dan voor de charitas. De uiteindelijk te maken keuzes zullen uiteraard worden afgestemd met het BIC en met de locale overheid in Emfuleni. Ook al hebben we onze eigen verantwoordelijkheid en keuze-vrijheid, de effectiviteit van ons werk wordt mede bepaalt door de ondersteuning van alle partners in de stedenband.

Weinig uitgevoerde projecten in Emfuleni betekent uiteraard ook minder “nieuws” dat via onze website en via projectfolders onder de aandacht van het brede publiek gebracht kan worden. Maar toch zijn we in Eindhoven actief bezig geweest om meer bekendheid te verwerven bij de plaatselijke bevolking. Daartoe is in overleg tussen de stedenbanden en het COS gekozen voor een frequenter verschijnen van de verschillende digitale nieuwsbrieven (COS-Brabant Nieuwsbrief en Stedenbanden E-zine) naast eigen electronische nieuwsbrieven. In 2012 moeten nog enkele andere gezamenlijke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Ideeën zijn er voldoende, echter uitvoerings-capaciteit blijkt vaak een bottleneck. Permanent staan er alleen al voor onze stichting 4 vacatures open bij Vrijwilligerspunt Eindhoven.

Uiteraard waren we in 2011 op koninginnedag aanwezig op het Wilhelminaplein en we hebben wederom presentaties op scholen gehouden in het kader van de scholierendwedstrijd  “watch your world”; ditmaal op het Eckart College…en weer won “onze” school. Helaas is het “cultuurfestival” dat door Kleurrijke Stad Eindhoven zou worden georganiseerd en waar we ons zouden presenteren, wegens budgettekort niet doorgegaan. Hopelijk kunnen we ons in 2012 wat vaker manifesteren in de stad.

Financieel overzicht: jAARCIJFERS 2011 WEBSITE